ผลของปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในชุดดินอยุธยา

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2557-2558)

  • สายชล สุขญาณกิจ

  • exสายชล สุขญาณกิจ,inนายธนภัทร ปลื้มพวก

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2015 exสายชล สุขญาณกิจ, inนายธนภัทร ปลื้มพวก, "ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและธาตุอาหารหลักในข้าวเจ้าพันธุ์ กข. 41 ที่ปลูกในชุดดินอยุธยา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 577-580
Publish Year National Conference 2
2015 exสายชล สุขญาณกิจ, inนายธนภัทร ปลื้มพวก, "ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและธาตุอาหารหลักในข้าวเจ้าพันธุ์ กข. 41 ที่ปลูกในชุดดินอยุธยา", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exสายชล สุขญาณกิจ, inนายธนภัทร ปลื้มพวก, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ผลของระดับฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการดูดฟอสฟอรัสในข้าวเจ้าพันธุ์ กข 41", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย