โครงการยกระดับศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อเป็นฐานการผลิตของAEC (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)