การศึกษาเชิงทดลองการจุดติดไฟด้วยตัวเองของกองขี้เลื่อย

Publish Year National Conference 1
2015 exเบญจมาศ ทองศรี, inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงทดลองการลุกไหม้ได้เองของขี้เลื้อย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 , 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย