ผลประกอบการทางการเงินของอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ของไทย การสร้างประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนและการสร้างมูลค่าเพิ่ม