การศึกษาข้นต้นเพื่อพัฒนาเครื่องลดความชื้นอย่างเร็วสำหรับตัวอย่างข้าวเปลือก