โครงการวิจัยการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เลี้ยงปลากะพง โดยกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงปลากะพง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในโครงการ การเสริมสร้างสมรรถนะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยการจัดการองค์กรชุมชน

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRuangrai Tokrisna , ex Kulapa Boonchowong, "Economic and Marketing Capability Improvement for Small Scale Aquaculture Farmers through Community Organizations", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 33-52
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เลี้ยงปลากะพง โดย กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงปลากะพง จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2559, 8 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย