การไหลซึมของพัทธะแข็งเกร็งในแบบจำลองไอซิงส์ปินกลาสสองมิติ: ระเบียบวิธีการเดินสุ่ม