การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี รายวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปวีณสมร ดีมงคล, "ความคิดเห็นต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 15-20