การค้นคืนพารามิเตอร์ด้านกายภาพการเกษตรด้วยการรับรู้ระยะไกลเพื่อการประเมินพื้นที่และผลผลิตการปลูกข้าว