ระบบควบคุมการส่องสว่างแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things

Publish Year International Conference 2
2017 exMatenat Khamphroo, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, exKamol Kaemarungsi, exKazuhiho Fukawa, "MicroPython-based Educational Mobile Robot for Computer Coding Learning", 2017 8th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 7 - 9 พฤษภาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exGoragod Pongthanisorn, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, exKamol Kaemarungsi, exYuko Hara-Asumi, "Analysis of Energy Consumption Model from Various Embedded System Applications", 2017 8th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 7 - 9 พฤษภาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exเดชาวัต ศรีสายหยุด, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการโหลดโมดูลโปรแกรมประยุกต์รูปแบบอีแอลเอฟบนไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์มคอร์เท็กเอ็ม 7", ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017