การเสริมสร้างพลังแห่งการเรียนรู้แก่ชุมชนในการเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวผ่านเทคโนโลยีจำลองสถานการณ์สมัยใหม่จังหวัดเชียงราย