ผลของอาหารโปรตีนต่ำและความต้องการ total sulfur amino acid (TSAA) ต่อสมรรถนะการผลิต ค่าทางชีวเคมีในเลือด ลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และการปลดปล่อยไนโตรเจน ในไก่เบตง (สายเคยู) ภายใต้สภาวะเขตร้อน

Publish Year International Conference 2
2016 inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิราภรณ์ มารยาท, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภูวดล บางรักษ์ , inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "Effect of Low Protein Amino Acid-Supplemented Diets on Growth Performance and avANT Gene Expression in the Breast Muscle of Betong Chicken (KU Line)", The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22 - 25 สิงหาคม 2016, ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
2016 exจิราภรณ์ มารยาท, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Low Protein Amino Acid-Supplemented Diets on Growth Performance and Carcass Characteristics in Betong Chicken (KU Line)", The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22 - 25 สิงหาคม 2016, ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2016 exจิราภรณ์ มารยาท, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้อาหารโปรตีนต่ำเสริมกรดอะมิโนต่อสมรรถนะการผลิตในไก่เบตง (สายเคยู)", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5, 28 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย