ผลของอาหารโปรตีนต่ำและความต้องการ total sulfur amino acid (TSAA) ต่อสมรรถนะการผลิต ค่าทางชีวเคมีในเลือด ลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และการปลดปล่อยไนโตรเจน ในไก่เบตง (สายเคยู) ภายใต้สภาวะเขตร้อน

Publish Year International Journal 1
2019 exจิราภรณ์ มารยาท, exสมฤทัย เลิศพิมลพันธ์, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, "Effect of low-protein diets supplemented with methionine on growth performance, carcass characteristics and expression of ANT and UCP genes in the breast muscle of Betong chickens (KU Line)", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1211-1218
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, exจิราภรณ์ มารยาท, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภูวดล บางรักษ์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "Effect of Low Protein Amino Acid-Supplemented Diets on Growth Performance and avANT Gene Expression in the Breast Muscle of Betong Chicken (KU Line)", The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22 - 25 สิงหาคม 2016, ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
2016 exจิราภรณ์ มารยาท, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, "Effect of Low Protein Amino Acid-Supplemented Diets on Growth Performance and Carcass Characteristics in Betong Chicken (KU Line)", The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22 - 25 สิงหาคม 2016, ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2016 exจิราภรณ์ มารยาท, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้อาหารโปรตีนต่ำเสริมกรดอะมิโนต่อสมรรถนะการผลิตในไก่เบตง (สายเคยู)", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5, 28 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย