โปรแกรมคอมพิวเตอร์๓มิติช่วยสอนวิชาเขียนแบบวิศวกรรม

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "สื่อการสอนเชิงนวัตกรรมแบบเติมเต็มแนวคิดทีละขั้นเพื่อสร้างทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ในวิชาเขียนแบบวิศวกรรม", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ (ครั้งที่2) 2561, 18 กรกฎาคม 2018, ลำลูกกา ปทุมธานี ประเทศไทย