การทำสำเนาดิจิตอล๓มิติเพื่อการอนุรักษ์มรดกเมืองที่ถูกลืม

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exกิตตินาถ วรรณิสสร, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, exจักรพันธ์ วิลาสินีกุล, exพิเชฐ เขียวประเสริฐ, "การทำสำเนาดิจิตอล 3 มิติเพื่อการอนุรักษ์ลวดลายปูนปั้นบนสะพานมหาดไทยอุทิศ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 96, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 1-12
Publish Year National Conference 1
2017 exจักรพันธ์ วิลาสินีกุล, inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exพิเชฐ เขียวประเสริฐ, "การอนุรักษ์ประติมากรรมและลวดลายประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาสะพานมหาดไทยอุทิศ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์", 23 - 25 มกราคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย