การสัมมนาไฮโดรโพนิกส์ : วิเคราะห์โรคจากตัวอย่าง แนวทางทำธุรกิจ แนวคิดการส่งออก