ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของยูเรียไนโตรเจนในเน้ำนมกับดัชนีระบบสืบพันธุ์ของโคนม

Publish Year National Journal 1
2014 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, "ผลของความถี่ในการให้อาหารข้นต่อองค์ประกอบน้ำนมโค", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 56-65