การวิเคราะห์โดยประมาณของอาหารข้นโคด้วยเครื่องอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

Publish Year National Journal 1
2018 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, ex ภัทราพรรณ สุคนธรัตน์, "การศึกษาเบื้องต้นในการวัดความเข้มข้นของเคมีโลหิตในโคนมด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี", วารสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 69-87
Publish Year International Conference 2
2017 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, exPattarapan Sukhontarad, "Determination of beta-hydroxybutyrate in bovine serum using near Infrared spectroscopy", The International Conference on Veterinary Sciences 2017 , 22 - 24 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, exMorrakod wongnhor, exPattarapan Sukhontarad, "Evaluation of concentrate diets in Thai-dairy farms using near infrared reflectance spectroscopy", The International Conference on Veterinary Science 2016, Thailand (ICVS 2016), 23-25 November 2016 at Impact Forum Muang Thong Thani Thailand, 23 - 25 พฤศจิกายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย