การศึกษาปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมืองและยุทธศาสตร์เพื่อปรับตัวต่อปรากฎการณ์ในเมืองหลักของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.สิกิต อริฟวิโดโด, รองศาสตราจารย์, exOrana Chandrasiri, "Urban Heat Island and Household Energy Consumption in Bangkok, Thailand", Energy Procedia, ปีที่ 79, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015 - มกราคม 2016, หน้า 189-194
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.สิกิต อริฟวิโดโด, รองศาสตราจารย์, exOrana Chandrassiri, "Urban Heat Island and Health Effects in Bangkok, Thailand", ICOHAT 2016 International Conference on Humanities and Technology, 17 - 18 สิงหาคม 2016, Malaka มาเลเซีย