การศึกษาจุลกายวิภาคของผิวหนังตัวเงินตัวทอง (วารานัส ซัลวาเตอร์) เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการผลิตงานเครื่องหนัง

Publish Year National Journal 1
2018 exดวงมณี บุญช่วย, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The anatomical study of water monitor (Varanus salvator) skin to apply for leatherwork production", Veterinary Integrative Science, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, หน้า 53-68
Publish Year National Conference 2
2017 exนางสาวดวงมณี บุญช่วย , inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาจุลกายวิภาคของผิวหนังตัวเงินตัวทองเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการผลิตงานเครื่องหนัง", การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 , 17 - 19 พฤษภาคม 2017, สัตหีบ ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exนางสาวดวงมณี บุญช่วย , inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลของน้ำยาคงสภาพ 5 ชนิดต่อลักษณะเนื้อเยื่อในผิวหนังของตัวเงินตัวทอง", การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38, 24 - 26 มิถุนายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย