ศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อในไก่สามเหลืองและไก่ตะเภาทอง

Publish Year National Conference 2
2017 inนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, inนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, inนางภคอร อัครมธุรากุล, exคามิน ไชยมงคล, "ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของไก่สามเหลือง ไก่ตะเภาทอง และไก่ลูกผสมที่อายุ 14 สัปดาห์", The 6th Animal Science annual conference of Thailand 2017 (ASAC 2017), 22 - 23 มิถุนายน 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2015 inนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, exชญานินทร์ รักษาสังข์, exทณัฐ ปริญญา, exพรพนิต คำมณี, exศรุต รักน้อย, inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, inนางภคอร อัครมธุรากุล, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, "การศึกษาอายุที่เหมาะสมต่อคุณภาพเนื้อและคุณภาพซากในการผลิตไก่พันธุ์สามเหลือง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย