ผลของความเครียดจากความร้อนต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่โคเลี้ยงในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2016 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, exมรกต วงศ์หน่อ, exวสุพล ชาแท่น, "การเปรียบเทียบอุณหภูมิของทวารหนักและช่องคลอดโดยเทอร์โมมิเตอร์และดาต้าล็อคเกอร์ในโคนม", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย