ผลของการเพิ่มสัดส่วนโปรตีนต่อพลังงานในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและพัฒนากระเพาะรูเมนของลูกโคนม

Publish Year International Conference 1
2015 exอนุสรา แซ่คู, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเพ่มิ สัดส่วนโปรตีนต่อพลังงานในอาหารผสมเสร็จต่อสมรรถภาพการเจริญเตบิ โตของลูกโคนม", การประชมุ วชิ าการระดบั ชาติ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกำแพงแสน ครัง้ ที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย