อุปกรณ์พรวนกลบใบอ้อยแบบไถจานชนิดใช้กำลังขับแบบ 2 เพลา