การปรับปรุงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในพื้นที่ราชพัสดุคุ้งบางกะเจ้า