โครงสร้างของระบบนิเวศและศักยภาพของพืชพันธุ์ต่อการพัฒนาเชิงนิเวศพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน

Publish Year International Journal 2
2021 exรัตติกาล ปานเจริญ, inนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมพร แม่ลิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจำรูญ ศรีชัยชนะ, exAssoc. Prof. Dr. Paul Barber, exProf. Dr. Bernard Dell, "Phenology of urban trees in a tropical urban forest in Thailand", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 87-95
2018 inนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, exProf. Bernard DELL, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, exนายจำรูญ ศรีชัยชนะ, "Ecological Structure of a Tropical Urban Forest in the Bang Kachao Peninsula, Bangkok", MDPI Forests, ปีที่ 9, ฉบับที่ 36, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 36-51
Publish Year National Conference 1
2018 exรัตติกาล ปานเจริญ, inนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมพร แม่ลิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชีพลักษณ์ของไม้ใหญ่ต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าในเมืองคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560, 5 - 7 กันยายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย