การศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวของ CO และ N2O บนตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ ด้วยการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์