การออกแบบวงจรขยายส่สนหน้าสุดพลังงานต่ำพิเศษสำหรับเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา

Publish Year International Journal 2
2018 exPrasopsin, P, inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, "A Sub-Microwatt Class-AB Super Buffer: Frequency Compensation for Settling-Time Improvement", IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS, ปีที่ 65, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 26-30
2016 exนายสมรรถชัย เทพวิมลเพชรกุล, exนายพีรวิชญ์ ผลโภค, inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, "Graphical Analysis and Design of Multistage Operational Amplifiers with Active Feedback Miller Compensation", International Journal of Circuit Theory and Applications, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016, หน้า 562-583