การออกแบบและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีการควบคุมการเข้าถึงโดยใช้ IEEE 802.11r

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanathat Saelim, exThawatchai Mayteevarunyoo, "Design and Performance Evaluation of Novel Location-Based AccessControl Algorithm Using IEEE 802.11r", Journal of Convergence Information Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2015, หน้า 33-44