การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเชื้อเพื่อยืนยันสายพันธุ์ Listeria monocytogenes