การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา: สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ (ทับเบิก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์