กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจชุมชนเพื่อการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน

Publish Year National Journal 1
2015 inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจชุมชนเพื่อการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 200-212
Publish Year International Conference 1
2018 inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "Local Wisdom Application for Participatory Career Development", The 3rd International Symposium on Innovative Education and Technology (ISIET) 2018 , 16 - 17 กรกฎาคม 2018, ลำลูกกา ปทุมธานี ประเทศไทย