รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผุ้นำทางการบริหารการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย