รูปแบบการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร