โครงการศึกษาแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของจังหวัดนนทบุรั โดยวิธีตกลง