การสำรวจแหล่งและปริมาณผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม และเศษเหลือจากการเกษตรในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์