รูปแบบการพัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการพัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต , ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 150-181