การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหาด้านทักษะสังคมสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา