แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

Publish Year National Journal 2
2016 exนายภูวเรศ อับดุลสตา, inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, "ทางเลือกในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานไทย", วารสารดุสิตธานี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 57-76
2015 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "How to Teach Writing: Seven Steps of Writing", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในศตวรรษที่21", 6th International Symposium on Education for Rural Transformation (ERT), 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2016