การศึกษารูปแบบของอาคาร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในเขตพื้นที่บางกระเจ้