โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม)

Publish Year National Journal 1
2014 inนายกำธร กุลชล, ศาสตราจารย์, exผู?ช?วยศาสตราจารย?ดร. สิงหนาท แสงสีหนาท, "การประเมินโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนแออัดในสามเมืองสมุทร", หน้าจั่ว วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ -, ฉบับที่ 29, กันยายน 2014 - สิงหาคม 2015, หน้า 3-1-3-17