การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับอิมมูโนโกลบูลินต่อโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรระหว่างนมน้ำเหลืองและซีรัมแม่สุกรกับซีรัมลูกสุกร

Publish Year International Journal 1
2021 inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Correlation between antibody response against porcine epidemic diarrhea virus in sows and their offspring under field conditions", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 1689-1694
Publish Year International Conference 1
2016 inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, exO. Boodde, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "The correlation between sows and their piglets relating to immunity against the Porcine epidemic diarrhea virus", 24th International Pig Veterinary Society Congress/ 8th European Symposium of Porcine Health Management, 7 - 10 มิถุนายน 2016, Dublin ไอร์แลนด์