คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในพื้นที่การผลิตเกลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ