การศึกษารูปแบบการให้อาหารที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

Publish Year National Journal 1
2017 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบการให้อาหารที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในกระชังแขวนในบอดิน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 80-87