การศึกษาผลการใช้บทเรียนบนเว็บเพื่อปรับโครงสร้างความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และนิสิตต่างคณะ ในรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู: กรณีศึกษารายวิชาหลักสูตรและการสอน