ศึกษาการเติมอากาศแบบไมโครบับเบิ้ลสำหรับการเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ในบ่อดิน