การกระจายตัวของด้วงหนวดยาวอ้อย Dorysthenes buqueti Guerin (Coleoptera: Cerambycidae) และประสิทธิภาพของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin ที่พบในแปลงอ้อยในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2016 exKernasa, N., inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exKamata, N., "Phylogenetic variation of the green muscadine fungus, Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin, and its virulence to larvae of the sugarcane longhorn stem borer, Dorysthenes buqueti Guerin (Coleoptera: Cerambycidae)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 6, มกราคม 2016, หน้า 427-431
Publish Year International Conference 1
2016 inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exNaoto Kamata, "Dorysthenes buqueti (Gu?rin-M?neville) (Coleoptera: Cerambycidae) in Thailand: distribution and control with Metarhizium anisopliae", International Society of Sugar Cane Technologists Congress (XXIX ISSCT Congress 20116) Chiangmai, Thailand 5-8 December 2016, 5 - 8 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย