การศึกษาเกี่ยวกับการคลี่คลายตัวของวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องเมิ่งเจียงหนี่ว์

Publish Year National Journal 1
2004 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "สืบรอยเรื่อง "เมิ่งเจียงหนี่ว์ร้องไห้ทลายกำแพง"", วารสารมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 12, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2004, หน้า 118-134