การผลิตกระดาษปราศจากเคมีจากเศษเหลือชีวมวลจากปาล์มน้ำมัน ปีที่ 2

Publish Year National Conference 1
2018 exJarawee Leksuksri, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชิต สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of Mechanical Pulp from Oil Palm Frond", The 56th KU Annual Conference, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย