การพัฒนาสื่อแบบหลอมรวมโดยสื่อมวลชนท้องถิ่น: กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์เอทีวี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • งบสนับสนุนงานวิจัย โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์

  • inดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์, "การหลอมรวมสื่อของสื่อมวลชนท้องถิ่น: กรณีศึกษาฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย