การตกค้างของสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่เกษตรกรรม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Publish Year National Conference 1
2016 exนงค์ลักษณ์ บุตรดี, exสร้อยสุดา มองเคน, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "คุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบต้าบลดอนนางหงส์ อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม", การประชุมวิชากการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 , 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย